Pravidla ochrany osobnich udaju

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně údajů členských států a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlín [Německo]

e-mail: [email protected]

Režie: Maximilian von Schorlemer;

Registrace: HRB 186819 B; Daňové identifikační číslo TVA:   DE314892085

 

1. Všeobecné informace o zpracování údajů

1.1. Rozsah zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů zásadně pouze, pokud je to nutné k zajištění fungování webových stránek a našich obsahů a služeb. Ke shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů dochází zpravidla pouze se souhlasem uživatele. Výjimkou jsou takové případy, ve kterých předchozí získání souhlasu není ze skutečných důvodů možné a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

Osobní údaje se shromažďují pouze, pokud nám je dobrovolně sdělíte v rámci své objednávky. Vámi sdělené údaje používáme bez Vašeho souhlasu výlučně k plnění a uskutečnění Vaší objednávky. Po kompletní realizaci smlouvy a úhradě kupní ceny v plné výši se Vaše údaje pro další použití zablokují a budou po uplynutí daňové a obchodní doby uchovávání vymazány, pokud jste s dalším používáním svých údajů neudělili výslovný souhlas.

1.2. Sdělování osobních údajů

Nebudeme sdělovat žádné osobní údaje třetím osobám - respektive ve výjimečných případech pouze v rozsahu, v jakém je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, ledaže jste se sdělením údajů právoplatně souhlasili nebo my jsme oprávněni nebo povinni sdělit údaje na základě právních předpisů a/nebo jiných pokynů úřadů nebo soudů. Zahrnuje to především předávání údajů za účelem trestního stíhání, k ochraně před hrozbami nebo k uplatnění autorských práv.

1.3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si opatříme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracovávání osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP. To platí i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na náš podnik vztahuje, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDRP.
V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro uplatnění životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) GDRP..
Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho podniku či třetí strany a nemají-li před těmito zájmy přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDRP.

1.4. Výmaz údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymažou nebo zablokují, jakmile odpadne účel jejich uložení. K ukládání může kromě toho docházet, když to vyžaduje evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech Unie, které se vztahují na správce. K zablokování nebo výmazu údajů dojde i v případě, že uplyne doba pro uchovávání údajů předepsaná uvedenými předpisy, s výjimkou případů, kdy je další uložení údajů nezbytné za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.

2. Zpřístupnění webových stránek a logování

2.1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každé návštěvě naší internetové stránky zaznamená náš systém automaticky údaje a informace počítačového systému navštěvujícího počítače.

Přitom se shromažďují následující údaje:

1. informace o druhu webového prohlížeče a použité verzi
2. operační systém uživatele
3. poskytovatel internetového připojení uživatele
4. IP adresa uživatele
5. datum a čas návštěvy
6. webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostane na naše internetové stránky
7. webové stránky, které systém uživatele navštíví přes naše webové stránky

Logy obsahují IP adresy nebo jiné údaje, které umožňují přiřazení určitému uživateli. Tak je tomu například v případě, že odkaz na webovou stránku, ze které se uživatel dostane na naši internetovou stránku, nebo odkaz na webovou stránku, na kterou uživatel přejde, obsahuje osobní údaje.

Tyto údaje se také uloží v logách událostí našeho systému. Netýká se to IP adres uživatele nebo jiných údajů, které umožňují přiřazení údajů určitému uživateli. K uložení těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele nedojde.

2.2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a logů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDRP.

2.3. Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adres systémem je nezbytné, aby bylo možné zpřístupnit webovou stránku počítači uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu návštěvy.

K uložení logů dojde za účelem zajištění fungování webové stránky. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. K vyhodnocování údajů k marketingovým účelům v této souvislosti nedochází.

Tyto účely představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDRP.

2.4. Doba uložení

Pokud již údaje nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování, budou vymazány. V případě zaznamenávání údajů za účelem zpřístupnění webových stránek je tomu v případě, že je daná návštěva ukončena.

V případě ukládání údajů v logách událostí je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Delší ukládání je možné. V tomto případě se IP adresy uživatelů vymažou nebo anonymizují, takže přiřazení navštěvujícího klienta už není možné.

2.5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Zaznamenávání údajů za účelem zpřístupnění webových stránek a ukládání údajů v logách událostí je nezbytně nutné pro provoz internetových stránek. Z toho důvodu nemá uživatel možnost vznést námitku.

3. Používání cookies

3.1. Popis a rozsah zpracování údajů (analýza chování uživatelů při prohlížení internetu)

Na našich webových stránkách používáme cookies, které umožňují analyzovat chování uživatelů při prohlížení internetu. Tímto způsobem mohou být předány tyto údaje:

1. výrazy zadané při vyhledávání
2. frekvence návštěvnosti stránek
3. využití funkcí webových stránek

Tímto způsobem shromážděné údaje uživatelů se technickými opatřeními pseudonymizují. Proto už není možné ty údaje přiřadit navštěvujícímu uživateli. Tyto údaje se společně s jinými osobními údaji uživatele neukládají.

 

3.2. Shromažďování údajů používáním Google-Analytics

Naše webová stránka používá Google-Analytics, webovou analytickou službu nabízenou společností Google inc. Google-Analytics používá tzv. „cookies“. Přitom se jedná o textové soubory, které se uloží na Vašem počítači, a které umožňují provést analýzu Vašeho užívání webové stránky. Zaznamenávají se například informace o operačním systému, webovém prohlížeči, Vaší IP adrese, webové stránce, kterou jste předtím navštívili (Referrer-URL) a datum a čas Vaší návštěvy na naší webové stránce. Informace o použití naší webové stránky získané tímto textovým souborem se převedou na server společnosti Google do USA, kde budou uloženy. Google využije tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání našich webových stránek, aby vyhotovil reporty o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele stránek, a aby poskytl další služby související s používáním webových stránek a internetu. Pokud to zákonné předpisy vyžadují nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření společnosti Google, předá Google tyto informace i těmto třetím osobám. K využívání této služby dojde v anonymizované nebo pseudonymizované formě. Další informace naleznete přímo u společnosti Google Klikněte zde.

3.3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů s využitím cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDRP.

3.4. Účel zpracování údajů

K používání analytických cookies dochází za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a webového obsahu. Pomocí analytických cookies zjistíme, jak se webové stránky používají a můžeme tak naši nabídku neustále optimalizovat.
Tyto účely představují náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDRP.

3.5. Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Cookies se ukládají na počítači uživatele, odtud jsou předávány na naše stránky. Proto máte jako uživatel úplnou kontrolu nad používáním souborů cookies. Změnou nastavení ve svém webovém prohlížeči můžete předávání cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. Tento proces lze i automatizovat. Budou-li soubory cookies pro naše webové stránky deaktivovány, mohou být některé funkce naší webové stránky omezeny.
Předávání cookies pro přehrávač Flash Player nelze zablokovat v nastavení webového prohlížeče, nýbrž změnou v nastavení samotného přehrávače.

4. Newsletter

4.1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách můžete odebírat bezplatný newsletter. Pokud budete newsletter odebírat, budou nám zprostředkovány údaje zadané ve vstupní masce.

V newsletteru Vás budeme v pravidelných intervalech informovat o našich výrobcích a službách (zpravidla jednou za dva týdny). Newsletter můžete odebírat pouze v případě, že (1) vlastníte platnou e-mailovou adresu a (2) jste se pro zasílání newsleterů registrovali.

V souladu s právními předpisy obdržíte nejdříve e-mail s potvrzením v rámci tzv. double opt-in, neboli dvojitého potvrzení přihlášení, na tu e-mailovou adresu, kterou jste pro zasílání newsletterů uvedli. Tento e-mail s potvrzením slouží ke zjištění, zda majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů odběr newsletterů autorizoval.

Při registraci newsletteru ukládáme IP adresu, která byla poskytovatelem internetových služeb přidělena počítačovému systému, který jste v době registrace použili, stejně tak jako datum a čas registrace. Shromažďování údajů je nutné k tomu, abychom mohli později ověřit případné zneužití e-mailové adresy. Ukládání těchto údajů má výlučně zajistit naši bezpečnost.

4.2. Právní základ pro zpracování úd

Právním základem pro zpracování údajů po přihlášení k odběru newsletteru uživatelem je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDRP.

4.3. Účel zpracování údajů

Shromažďování e-mailové adresy uživatele slouží k doručování newsletteru.

Shromažďování dalších osobních údajů v rámci přihlášení k odběru newsletteru slouží k zabránění zneužití této služby nebo použité e-mailové adresy.

4.4. Doba uložení

Pokud již údaje nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování, budou vymazány. E-mailová adresa uživatele bude tedy uložena tak dlouho, jak je odběr newsletteru aktivován.

4.5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Příslušný uživatel se může kdykoliv z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem má k dispozici odpovídající tlačítko na webových stránkách v rubrice newsletter.

5. Kontaktní formulář a kontakt e-mailem

5.1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách máte k dispozici kontaktní formulář, který můžete využít pro elektronické navázání kontaktu. Využije-li uživatel tuto možnost, budou nám zprostředkovány údaje zadané do vstupní masky a my je uložíme. Přitom se jedná o tyto údaje:

1. jméno

2. e-mail

3. předmět

4. fakultativní údaje

V momentě odeslání zprávy se uloží následující údaje:

1. IP adresa uživatele

2. datum a čas registrace

Pro zpracování údajů si opatříme Váš souhlas a v průběhu registrace odkážeme na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dále je možné navázat kontakt použitím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele zprostředkované e-mailem.

V této souvislosti se nepředávají žádné údaje třetím osobám. Tyto údaje slouží výlučně ke zpracování komunikace.

5.2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDRP.

Právním základem pro zpracování údajů, které budou zprostředkovány při zaslání e-mailem, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDRP. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je právním základem pro zpracování také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP.

5.3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze nám k realizaci kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem máme také náležitý oprávněný zájem na zpracování údajů.
Další osobní údaje zpracované v rámci odeslání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

5.4. Doba uložení

Pokud již údaje nejsou nezbytné pro dosažení účelu jejich shromažďování, budou vymazány. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a u těch, které budou zaslány e-mailem, je tomu tak v případě, kdy je ukončena konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, když z okolností vyplývá, že je konkrétní věc vyřešena.
Osobní údaje shromážděné při odeslání se vymažou nejpozději ve lhůtě sedmi dnů.

5.5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Naváže-li uživatel s námi kontakt e-mailem, může kdykoliv vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.
Odvolání e-mailem nebo poštou na adresu:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Germany]

E-mail: [email protected]

 

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s navázáním kontaktu, se v tomto případě vymažou.

6. Práva subjektu údajů

Následující přehled práv obsahuje všechna práva subjektu údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDRP). Práva, která nejsou relevantní pro vlastní webové stránky, nemusí být zmíněny. V tomto ohledu může být přehled zkrácen.
Dojde-li ke zpracování Vašich osobních údajů, stáváte se subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDRP) a máte vůči správci tyto práva:

6.1. Právo na přístup k osobním údajům

Od správce můžete vyžadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají.
Pokud k takovému zpracování dochází, můžete po správci požadovat poskytnutí následujících informací:

1. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny;
2. kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
3. příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
4. plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDRP, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo být informován/a o tom, zda se Vaše osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byl/a informována o vhodných zárukách podle čl. 46 GDRP v souvislosti s předáváním.

6.2. Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby správce opravil a/nebo doplnil osobní údaje, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Správce tak učiní bez zbytečného odkladu.

6.3. Právo na omezení zpracování osobních údajů

V těchto případech můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů:

1. když popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
2. když je zpracování protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
3. když správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, Vy je ale požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
4. když jste vznesl/a námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDRP a ještě není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Dojde-li k omezení zpracování podle výše uvedených předpokladů, budete správcem předem upozorněn/a na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

6.4. Právo na výmaz osobních údajů

6.4.1. Povinnost výmazu

Můžete od správce požadovat, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

1. Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
2. Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDRP zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
3. Vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDRP a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDRP.
4. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány protiprávně.
5. Osobní údaje, které se Vás týkají, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
6. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. GDRP.

6.4.2. Informace poskytnuté třetím osobám

Jestliže správce Vaše osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDRP vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

6.4.3. Výjimky

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné

1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDRP;
4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDRP, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci (3) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.5. Právo na informování

Pokud jste u správce uplatnil/a své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování oznámit, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Máte právo na to, aby Vás správce o těchto příjemcích informoval.

6.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDRP nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDRP nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP a
2. zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Práva a svobody jiných osob přitom nesmí být nepříznivě dotčena.

Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

6.7. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDRP, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
Správce Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6.8. Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat

Máte právo své prohlášení o souhlasu se zpracováním dat kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6.9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí

1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů,
2. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, nebo
3. založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se však neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDRP, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) GDRP a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodě 1. a 3. provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

6.10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno toto Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 GDRP.

Kontaktujte nás