Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.          Platnost

1.1       Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) prodávajícího („my“) platí pro všechny smlouvy o dodávkách movitých věcí a jiných částí („zboží“), které byly uzavřeny mezi námi a kupujícím. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pouze v případě, pokud je kupující podnikatel (§ 14 [německého] Občanského zákoníku - BGB) právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním fondem.

1.2       Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí především pro smlouvy o prodeji a dodávkách zboží, bez ohledu na to, zda zboží sami vyrobíme nebo koupíme od dodavatelů. Tyto obchodní podmínky platí i pro budoucí smlouvy o prodeji a dodávkách zboží u stejného kupujícího na základě rámcové smlouvy, aniž bychom na to museli pokaždé odkazovat.

1.3        Naše Všeobecné obchodní podmínky platí bez výhrady. Podmínky kupujícího, které se od nich odchylují, jsou s nimi v rozporu nebo je doplňují, se stanou součástí této smlouvy pouze v případě, že jejich platnost výslovně a písemně potvrdíme. Takové potvrzení je nutné ve všech případech, i když jsme zboží bez výhrad dodali, aniž bychom znali všeobecné obchodní podmínky kupujícího.

1.4        V každém případě má dohoda uzavřená v ojedinělých případech s kupujícím (včetně vedlejších ujednání, dodatků a změn) přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Písemná smlouva nebo náš písemný souhlas jsou rozhodující pro obsah těchto dohod. Právně závazná prohlášení a sdělení, která jsou nám adresována od kupujícího po uzavření smlouvy (jako lhůty, upomínky, prohlášení o odstoupení od smlouvy) musí mít písemnou formu, aby byla účinná.

2.          Nabídka a uzavření smlouvy

2.1        Objednávku od kupujícího, kterou lze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy, můžeme přijmout buď zasláním potvrzení objednávky do dvou týdnů, nebo zasláním zboží ve stejné lhůtě.

2.2        Naše nabídka je vždy nezávazná, pokud výslovně neuvedeme jinak, tzn. neoznačíme ji za závaznou.

3.          Platba

3.1        Není-li v ojedinělých případech sjednáno jinak, platí ceny platné v době uzavření smlouvy, tzn. dodávky ze skladu, plus daň z přidané hodnoty.

3.2        Kupní cena a ceny za dodatečné služby se hradí při dodání kupovaného objektu a předání nebo zaslání faktury. Kupující se dostane do prodlení 14 dnů po datu splatnosti.

3.3        Pokud bude po uzavření smlouvy zřejmé, že je naše pohledávka na úhradu kupní ceny kvůli chybějící finanční způsobilosti kupujícího (např. jako výsledek žádosti o zahájení insolvenčního řízení) ohrožena, jsme oprávněni požadovat po kupujícím zálohu na dodávku zboží.

3.4        Kupující může provést započtení vlastní pohledávky za naše pohledávky jen v případě, že jsou nesporné nebo pokud vlastní příslušný právní titul. Může uplatnit zástavní právo pouze, pokud je založeno na pohledávkách z příslušné kupní smlouvy.

4.          Dodávky a zpoždění dodávek

4.1        Údaje o dodávkách a dodací lhůty, které byly sjednané závazně nebo nezávazně, musí být uvedeny při převzetí objednávky. Dodací lhůty začínají běžet uzavřením smlouvy.

4.2        Kupující nás může vyzvat k dodání zboží deset (10) dnů po nezávazném datu dodání, respektive nezávazné dodací lhůtě. Po obdržení takové výzvy se dostaneme do prodlení. Má-li kupující nárok na náhradu škody kvůli zpoždění dodávky, bude takový nárok omezen na maximálně pět (5) procent sjednané kupní ceny za předpokladu, že došlo k lehké nedbalosti prodávajícího.

4.3        Pokud si kupující také přeje odstoupit od smlouvy a/nebo pokud uplatňuje náhradu škody místo plnění, je povinen nám po uplynutí lhůty podle odstavce 3.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek poskytnout lhůtu deseti dnů na uskutečnění dodávky. Má-li kupující nárok na náhradu škody místo plnění, omezí se pohledávka v případě lehké nedbalosti na maximálně 25 % sjednané kupní ceny. Pokud se dostaneme do prodlení a kvůli náhodné události nebudeme schopni uskutečnit dodávku, ručíme v rámci sjednaného omezení odpovědnosti. Ručení je vyloučeno, pokud by ke škodě došlo i v případě včasného dodání.

4.4        Pokud se závazné datum dodání nebo závazná dodací lhůta překročí, dostaneme se v tu chvíli do prodlení, kdy došlo k překročení data dodání, respektive dodací lhůty.

4.5        Vyhrazujeme si právo na dílčí dodávku, pokud to přispěje k rychlejšímu zpracování objednávky a pokud dílčí dodávka nepředstavuje nepřiměřenou zátěž pro kupujícího. Kupujícímu nebudou dodatečné náklady spojené s dílčími dodávkami fakturovány.

4.6       Vyšší moc nebo narušení provozu na naší straně nebo na straně našich dodavatelů, které nám dočasně zabrání bez vlastního zavinění dodat koupené zboží ke sjednanému datu nebo ve sjednané lhůtě, prodlouží příslušné datum dodání a dodací lhůty uvedené v odstavci 4.1 až 4.5 o dobu, po kterou trvalo zpoždění způsobené těmito okolnostmi. V případě, že toto přerušení povede ke zpoždění plnění po dobu delší než čtyři (4) měsíce, může kupující od smlouvy odstoupit. Jiná práva na odstoupení od smlouvy tím zůstávají nedotčena.

4.7        Změny v konstrukci nebo formě, rozdíly v barevných odstínech a změny v objemu dodávky ze strany výrobce zůstávají v průběhu dodací lhůty vyhrazeny za předpokladu, že jsou takové změny pro kupujícího přijatelné. Pokud výrobce nebo my použijeme referenční kódy nebo čísla za účelem popsání objednávky nebo objednaného zboží, nelze na podkladě pouze této skutečnosti vyvodit žádná práva.

4.8        Omezení odpovědnosti uvedené v této klauzuli se nevztahuje na případy popsané v odstavcích 8.3 až 8.5.

5.          Dodání, přechod nebezpečí škody na věci, převzetí, prodlení s převzetím

5.1        Zboží se dodává ze skladu. Ten je také místem plnění. Na přání a náklady kupujícího lze zboží dodat i na jiné místo (zásilkový prodej). Pokud nebylo sjednáno jinak, jsme oprávněni zvolit způsob dodání (především přepravní společnost, trasu nebo balení).

5.2        Nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného zhoršení zboží přechází na kupujícího nejpozději předáním zboží kupujícímu. V případě zásilkového prodeje přechází nebezpečí náhodného zničení nebo náhodného zhoršení zboží již na spediční firmu, zasílatelskou firmu nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která byla při předání zboží pověřena doručením. Pokud bylo sjednáno převzetí zboží, má to zásadní význam pro přechod nebezpečí škody na věci. Ohledně sjednaného převzetí se v jiných ohledech uplatní zákonné předpisy týkající se smluv o poskytování služeb. Prodlení s převzetím ze strany zákazníka má stejný význam jako dodání nebo převzetí.

5.3        Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje nejpozději do osmi (8) dnů po obdržení sdělení informující ho o tom, že je předmět prodeje připraven. Pokud nebylo výslovně sjednáno jinak, převezme kupující připravené zboží nejpozději deset (10) týdnů po uzavření smlouvy. Pokud kupující zboží nevyzvedne včas, dostane se po dalším písemném oznámení s poskytnutou lhůtou dvou (2) týdnů do prodlení s převzetím.

5.4       Pokud nedojde k převzetí, může prodávající uplatnit svá zákonná práva. Bude-li uplatňován nárok na škodu, činí deset procent (10 %) kupní ceny. Uplatňovaná náhrada škody se sníží nebo zvýší, pokud prokážeme vyšší škodu nebo pokud kupující prokáže, že ztráta byla nižší, a nebo že nevznikla žádná škoda.

6.          Výhrada vlastnictví

6.1        Zboží zůstává v našem vlastnictví až do uhrazení pohledávky, na kterou máme z kupní smlouvy nárok.

6.2        Dostane-li se kupující s úhradou do prodlení, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Pokud také máme místo plnění i nárok na náhradu škody a vezmeme předmět prodeje zpět, potvrzují obě smluvní strany souhlasně, že jsme v době odstoupení od smlouvy normální prodejní hodnotu zboží vrátili. Kupující nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží. Bez příslušného dokladu činí náklady na vrácení zboží pět procent (5 %) obvyklé prodejní hodnoty zboží. Ustanovení v odstavci 5.4, 2. věta se použije obdobně.

6.3        Zboží podléhající výhradě vlastnictví nesmí být až do úplného splacení zaručené pohledávky zastaveno nebo poskytnuto jako záruka ve prospěch třetích osob. Kupující nás musí okamžitě písemně informovat, pokud budou třetí osoby uplatňovat nárok na zboží v našem vlastnictví.

6.4        Kupující je oprávněn zboží podléhající výhradě vlastnictví v rámci běžného podnikání dále prodávat nebo zpracovávat. V takovém případě se dodatečně použijí následující ustanovení.

(a) Výhrada vlastnictví se u výrobků, které vznikají zpracováním, smícháním nebo kombinací našich výrobků, vztahuje na jejich úplnou hodnotu, přičemž jsme považováni za výrobce. Pokud třetí osoby uplatňují svá vlastnická práva po zpracování, smíchání nebo kombinaci se svým vlastním zbožím, stáváme se podílovými spoluvlastníky v poměru účetní hodnoty zpracovaného, smíchaného nebo kombinovaného zboží. Dále se to týká také vzniklého výrobku a zboží dodávaného s výhradou vlastnictví.

(b) Jako dodatečnou záruku nám kupující převede takové pohledávky třetích osob, které vzniknou z dalšího prodeje zboží nebo výrobků v plné výši nebo ve výši částky odpovídající našemu možnému vlastnickému podílu, a to podle pravidel předchozího odstavce. My takový převod přijímáme. Povinnosti kupujícího uvedené v odstavci 6.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek platí i pro převedené pohledávky.

(c) Kromě nás je i kupující oprávněn vymáhat pohledávky. Zavazujeme se nevymáhat pohledávky, pokud kupující své platební povinnosti vůči nám splní, nebude v prodlení s platbou, nepodá žádost o zahájení insolvenčního řízení a pokud neexistuje žádné jiné omezení jeho finanční způsobilosti. V opačném případě můžeme vyžadovat, aby nás kupující informoval o převedených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl všechny nutné informace, předal příslušné dokumenty a seznámil dlužníky (třetí osoby) s převodem.

(d) Pokud dosažitelná hodnota záruk překročí naše pohledávky o více než deset procent (10 %), uvolníme záruky podle vlastního uvážení.

7.          Zákonná záruční práva

7.1        Příslušná zákonná ustanovení platí pro práva kupujícího pro věcné a právní vady (včetně chybných informací a dodání menšího množství zboží, jakož i neodborné instalace nebo nevhodné montážní pokyny), pokud není níže předepsáno jinak. Zvláštní zákonné předpisy pro konečnou dodávku zboží spotřebiteli přitom zůstávají nedotčeny (regres dodavatele podle § 478 a § 479 BGB).

7.2        U nového zboží se nároky kupujícího z věcných vad promlčují po jednom (1) roce od přechodu nebezpečí škody na zboží. U použitých částí, součástí a příslušenství se nároky z věcných vad promlčují po šesti (6) měsících od přechodu nebezpečí škody na zboží.

7.3        Promlčecí doba v předchozím odstavci 7.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatí pro nároky na náhradu škody z odpovědnosti za věcné vady, včetně těch kvůli porušení povinnosti následného plnění. Pro tyto nároky stejně tak jako pro všechny ostatní nároky na náhradu škody platí ustanovení v odstavci 5 Všeobecných obchodních podmínek a dále zákonné promlčecí lhůty.

7.4        Podkladem naší odpovědnosti za vady je v prvé řadě dohoda o stavu zboží. Jako dohoda o stavu zboží platí také tak zvané popisy zboží, které byly před objednávkou zaslány kupujícímu nebo které jsou přiloženy ke smlouvě stejně tak jako tyto obchodní podmínky.

7.5        Pokud stav nebyl dohodnutý, posoudí se případná vada podle právních předpisů.

7.6        Uplatňování nároků z odpovědnosti za věcné vady není oprávněné, když jsou vady nebo poškození způsobeny přirozeným opotřebením nebo když kupující nesplnil zákonnou povinnost kontroly a uplatnění reklamace (§ 377 a § 381 [německého] Obchodního zákoníku - HGB). Bude-li v průběhu kontroly nebo později zjištěna vada, musí nám to být neprodleně písemně oznámeno. K oznámení dojde neprodleně, když bude učiněno ve lhůtě jednoho (1) týdne, přitom je k dodržení lhůty dostačující včasné odeslání oznámení. Nezávisle na této povinnosti kontroly a uplatnění reklamace musí kupující ve lhůtě dvou (2) týdnů po dodání písemně oznámit zjevné vady (včetně dodání chybného zboží nebo menšího množství zboží), přitom je k dodržení lhůty dostačující včasné odeslání oznámení. Pokud kupující z nedbalosti neprovede řádnou kontrolu nebo nereklamuje vady, nepřebíráme za neoznámené vady odpovědnost. Naše odpovědnost za vady je také vyloučena, pokud bylo s koupeným zbožím zacházeno nevhodným způsobem nebo pokud bylo vystaveno nadměrné zátěži, např. při sportovních motoristických závodech, ačkoliv takové použití nebylo původně zamýšleno nebo pokud byl předmět prodeje předtím neodborně opraven podnikem, o kterém kupující věděl, že k tomuto účelu není výrobcem akreditován, a nebo když byly do předmětu prodeje instalovány jiné části, jejichž použití výrobce neschválil, nebo když byly předmět prodeje nebo jeho části (např. software) změněny takovým způsobem, který výrobce neschválil, a nebo pokud kupující nedodržel předpisy o používání, údržbě a servisu zboží (např. návod k použití).

7.7        Vykazuje-li dodané zboží vady, můžeme se nejdříve rozhodnout, zda následné plnění uskutečníme odstraněním vady (opravou) nebo zasláním bezvadného zboží (výměnou). Naše právo odmítnout v souladu se zákonnými předpoklady zvolený způsob odstranění škody tím zůstává nedotčeno.

7.8        Jsme oprávněni podmínit následné plnění úhradou splatné kupní ceny kupujícím. Kupující je však oprávněn ponechat si přiměřenou část kupní ceny odpovídající vadě.

7.9        Kupující nám musí poskytnout dostatek času a příležitostí pro následné plnění, především nám musí předmětné zboží vydat ke kontrole. V případě výměny zboží nám musí kupující podle zákonných předpisů zaslat vadné zboží zpět.

7.10      Pokud vada skutečně existuje, převezmeme náklady za kontrolu a následné plnění, především náklady na přepravu, infrastrukturu, vynaloženou práci a materiál. Pokud se však zjistí, že je žádost kupujícího na odstranění vady neoprávněná, můžeme po kupujícím požadovat úhradu vzniklých nákladů.

7.11      Je-li náhradní plnění bezúspěšné nebo uplyne-li marně lhůta k plnění určená kupujícím nebo lze-li od ní podle právních předpisů upustit, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu. V případě podstatné vady nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit.

7.12      Nároky na náhradu škody nebo výdajů kupujícího lze uplatnit pouze podle odstavce 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek, v jiném rozsahu jsou vyloučeny.

7.13      Další nároky zůstanou nedotčeny, ledaže máme právní odpovědnost výslovně podle právních předpisů nebo bylo-li v rámci konkrétní smlouvy, především ohledně smluvní záruky, sjednáno něco jiného.

7.14      Naše odpovědnost za právní vady vyplývá z platných právních předpisů.

8.          Odpovědnost

8.1        Pokud jsme podle platného zákona povinni uhradit škodu vzniklou z lehké nedbalosti, neseme odpovědnost v omezeném rozsahu:

8.2        Odpovídáme pouze za porušení podstatných smluvních povinností, jak vyplývají z kupní smlouvy podle obsahu a účelu nebo jejichž plnění umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž dodržování kupující zpravidla spoléhá a spoléhat smí (tzv. kardinální povinnost - Kardinalpflicht). Tato odpovědnost je omezena na obvyklou škodu předvídatelnou při uzavírání smluv. Pokud je škoda kryta pojištěním sjednaným kupujícím (s výjimkou obnosového pojištění), odpovídáme pouze za s tím spojené nevýhody, které utrpí kupující, jako vyšší pojistné nebo nevýhodné úroky až do likvidace škody pojišťovnou.

8.3        Nezávisle na našem zavinění zůstává naše případná odpovědnost za podvodné zamlčení vady při převzetí záruky nebo rizika plnění a podle zákonných předpisů o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nedotčena.

8.4        Osobní odpovědnost našich právních zástupců, zmocněnců a zaměstnanců za škody způsobené z lehké nedbalosti je vyloučena. Omezení odpovědnosti vztahující se na škody způsobené hrubou nedbalostí platí obdobně i pro tyto osoby s výjimkou právních zástupců a řídících pracovníků.

8.5        Omezení odpovědnosti v tomto odstavci neplatí pro újmy na životě, těle a zdraví, a při úmyslném jednání.

9.          Rozhodné právo a soudní příslušnost

9.1        Na tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi námi a kupujícím se uplatňuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením všech mezinárodních a nadnárodních (smluvních) právních systémů, především Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Podmínky a účinky výhrady vlastnictví podle odstavce 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek naopak podléhají platné právní úpravě příslušného místa skladování zboží, pokud je německé právo jakožto platné právo nepřípustné nebo neuplatitelné.

9.2        Pro veškeré spory přímo nebo nepřímo vyplývající z tohoto smluvního vztahu jsou příslušné výlučně soudy v Berlíně, a to i v případě mezinárodní příslušnosti soudu. Jsme však také oprávněni, zažalovat kupujícího i u obecného soudu kupujícího.

 

STORNO PODMÍNKY

 

Každé zakoupené zboží můžete zaslat zpět a všechny uhrazené částky Vám budou vráceny.

 

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informujte společnost Ridex GmbH o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením učiněným do čtrnácti dnů po fyzickém převzetí zboží. Použijte níže uvedené adresy a kontaktní údaje.

 

Nejpozději čtrnáct dní poté, co jste oznámili své rozhodnutí odstoupit od smlouvy, musíte zboží zaslat zpět.

 

Náklady na vrácení zboží hradíte Vy.

 

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud bylo vrácené zboží

 

poškozeno,

zneužito nebo jím bylo jiným způsobem manipulováno a

zasláno nekompletní nebo bez původního obalu a/nebo bez některé ze součástí.

 

 

UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud chcete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy po koupi zboží na webových stránkách společnosti Ridex, musíte postupovat následovně.

 

Do čtrnácti dnů po obdržení zboží informujte společnost (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, e-mail: _____) výslovným prohlášením (např. dopisem, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Nejpozději do následujících čtrnácti dnů zašlete kompletní zboží v původním obalu na následující adresu:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

 

– na adresu: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, fax: ___, e-mail: ____

- Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi následujícího zboží (*)/poskytnutí následujících služeb (*), kterou jsem uzavřel/uzavřela (*)  

- objednávka ze dne (*)/zboží obdrženo dne (*)

- jméno spotřebitele/spotřebitelů

- adresa spotřebitele/spotřebitelů

- podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je oznámení na papíře)

- datum

________

 (*) Nehodící se škrtněte.